Faculty List

Switching :

Mr. Surendra V Mankar

Transmission :

Mr. D K Jadhav
Mr. Ashok Suryawanshi
Mr. Madhu Mohan Babu Pammisani
Mr. Nagnath Kulkarni
Mr. Shudhanshu Kumar Mishra

Information Technology :

Mr Deo Nath Mishra
Mr. Santosh S Mhaskar
Mr. Shiv Krishna Chawla

Management :

Mr. Kiran Kumar Saluvadi
Mr. Mohd Gulrez Noor
Mr. Prasanna Kimmatkar
Mr. Tuhin Das

Finance :

Mr Rishi Pal Singh